Villkor Sverige tycker

Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till villkoren i sin helhet, inklusive att personuppgifter kring dig lagras och behandlas inom ramen för tjänsten.

Uppdaterad: 2019-01-29

1) Definitioner

a) "Tjänsten"

Appen och webben "Sverige tycker" anges i dessa villkor som "tjänsten".

b) "Tjänsteägare"

Ägare av tjänsten anges i villkoren som "tjänsteägare".

c) "Användare"

Du som godkänner dessa villkor anges i villkoren som "användare" eller "du".

2) Tjänsten

a) Kostnad & förpliktelser

Tjänsten är för användare kostnadsfri att använda och för tjänstägare utan några förpliktelser. Exempelvis garanteras ingen särskild leverans, tillgänglighet eller kvalitet.

b) Användning

Tjänsten får endast användas på tilltänkt sätt genom officiella appar, all annan användning är förbjuden och kan innebära blockering från tjänsten. Det är också förbjudet att på något sätt försöka påverka eller manipulera resultat eller data.

c) Villkor

Godkännande av villkor i sin helhet är nödvändigt för användande av tjänsten.

Dessa villkor gäller tillsvidare och tjänsteägare har rätt att ändra gällande villkor. Villkorsändring träder i kraft 30 dagar efter det att ändringen har publicerats på tjänstens webbplats. Villkorsändring ska meddelas användare skriftligen via e-post i samband med publicering på webbplats. För det fall användare inte har angett en fungerande e-postadress är användaren själv skyldig att hålla sig informerad om villkorsändringar.

3) Personuppgifter & GDPR

a) Syfte & anledning till lagring

Syftet med lagring av personuppgifter i tjänsten är att förbättra upplevelsen för dig som användare och att begränsa varje användare till en röst per fråga. Med stor respekt för personlig integritet lagras endast nödvändiga uppgifter för att kunna använda tjänsten (uppgiftsminimering). Exempelvis lagras att du röstat separat från vad du röstat på och i avpersonifierat format. Exempelvis blir "Erik 2000-01-01" istället "man 19 år".

b) Uppgifter som lagras

Följande personuppgifter lagras:
• E-postadress (angivet av dig)
• Födelsedatum (angivet av dig)
• Kön (angivet av dig)
• Kommun (angivet av dig)
• Utbildningsnivå (angivet av dig)
• IP-adress vid begäran av ny inloggningslänk (av säkerhetsskäl & rensas automatiskt efter 30 dagar)
• Besvarade frågor (ej själva svaret)

c) Lagringstid

Om inget annat angivet i punkt b) lagras personuppgifter till dess att du begär att uppgifterna tas bort eller att tjänsten läggs ner.

d) Delning

Inga personuppgifter delas med någon part om inte lag eller reglering kräver det. All kommunikation sker krypterat och tillgång till databas-server är strikt begränsat. Leverantör för infrastruktur "Digital Ocean" förpliktigar sig att för sin del följa GDPR. Läs ingått "DPA" (Data Processing Agreement) här » Infrastruktursleverantör har inte direkt tillgång till databas.

Anonym och avpersonifierad statistik delas öppet för alla.

e) Lagring inom EU

Personuppgifter lagras endast på servrar som fysiskt befinner sig inom EU. Se punkt d) för DPA.

f) Klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

g) Ta tillbaka samtycke

Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke (vilket du lämnar genom att godkänna dessa villkor) när som helst. Genom att ta tillbaka ditt samtycke raderas alla dina personuppgifter.

h) Grundläggande dataskyddsrättigheter

Som registrerad har du flera rättigheter, vilket du i sin helhet kan läsa om hos myndigheten Datainspektionen här »

Exempel på rättigheter är följande och begäran sker genom meddelande i sociala medier:
• Du har rätt till rättelse av dina personuppgifter när som helst.
• Du har rätt till att bli bortglömd (att dina personuppgifter tas bort) när som helst. De uppgifter som kan tas bort är de angivna i punkt b).

i) Rättslig grund

Rättslig grund för lagring och behandling av personuppgifter är ditt samtycke till dessa villkor i sin helhet.

j) Kontaktuppgifter

Välkommen med frågor eller begäran i sociala medier. Facebook eller Instagram: @sverigetycker